University of Hyogo School of Science

Introduction for School of Science

Introduction for School of Science

Introduction for School of Science

Introduction for School of Science

Laboratories of Department of Life Science

Laboratories Professor Associate Professor Assistant Professor
Molecular Biomechanics Toru Yoshihisa Toshiaki Izawa Etsuo Yokota
Protein Crystallography Hideaki Ogata Naoki Shibata Matsuura Hiroaki
Spectroscopy Minoru Kubo Sachiko Yanagisawa Wataru Satou
Cellular Structural Physiology Atsuo Miyazawa Yasuhiro Kashino Yuri Nishino
Regeneration Biology Yoshihiko Umesono Makoto Mochii Hidefumi Orii
Cellular Regulation Takehiko Tosha Kazumasa Muramoto Rei Tohda
Cell and Molecular Biology Izumi Oinuma Fumiko Hirose  
Biological Information Kouhei Hatta Hiroko Yukinaga Kidokoro Hinako
Biological Signaling Hideo Nishitani Yasushi Shiomi Akiyo Hayashi
Biochemistry Mikiko Inaki Yoshikazu Emi
Molecular Biochemistry Hiderou Yoshida Kanae Sasaki Hajime Sakurai 
Plant Cell and Developmental Biology Tsunehiro Mizushima Daisuke Yamauchi Tomonori Nakai
Earth Sciences Tada-nori Goto Kenji Hagiya Keiichi Ishizu
Biomaterial Center Director: Hiderou Yoshida    
Isotope Center Director: Hideo Nishitani Yoshikazu Emi   
Laboratory of Innovative Informatics for Biological and Material Science Kazuhiro Oiwa Hiraku Oshima